Hem Net-Analys    
 
ASI Ny Rapportfunktion för ASI på organisationsnivå!
Nu finns Net-Analys tillgängligt för Er verksamhet!

Net-Analys är en unik missbruksdatabas baserad på ASI-data och är ett samarbete mellan professorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius och Råbe och Kobberstad. En avidentifierad kvalitetssäkrad kopia av ASI-nets databas som innehåller data för de kunder som valt att låta sina intervjuer ingå i Net-Analys. Med Net-Analys blir det möjligt att se vad som utmärker den egna enheten jämfört med övriga och vilka förändringar som skett mellan ASI Grundintervju och Uppföljning.

Se här ett exempel på en verksamhetsrapport skapad i Net-Analys

Bengt Åke Armelius säger:
"Det är ju ganska unikt att kommunal och privat missbruksvård får möjlighet till en automatisk beskrivning och uppföljning av sina klienter. Datorisering av strukturerade bedömningsmetoder underlättar inte bara det direkta utredningsarbetet kring en klient, utan kan också användas som grund för att överföra forskningsbaserad kunskap till den lokala nivån i form av en strukturerad beskrivning och utvärdering av den egna klientgruppen, behandlingsinsatser etc.
Det utvecklingsarbetet skulle många enheter inte klara av eller ha råd med. På det här sättet får även små privata enheter en bättre evidensbas för sitt arbete. En annan poäng är att det inte är en engångsföreteelse, utan funktionaliteten finns där hela tiden, vilket gör att man kan återkomma och göra jämförelser vid olika tidsperioder. Allt hänger på hur man organiserar sina data."

Klicka på länkarna till höger för att se Bengt Åke Armelius berätta mer om Net-Analys och Malmörapporten samt hur en rapport genererad av Net-Analys skulle kunna se ut. En rapport där man i stället för att jämföra Malmö skulle kunna jämföra er verksamhet med övriga som ingår i Net-Analys.

Exempel Malmö
Exempel: Intervjuarskattningar för olika problemområden för klienter i Malmö stad och för övriga. Signifikanstest över data visar att jämfört med Övriga har Malmö stad - enligt intervjuarskattning signifikant mer problem med arbete/försörjning och narkotika.

Kartläggning och analys av förändringar avseende missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden

Arbetet med ASI-Netanalys bygger på två rapporter som färdigställts för att ge en bild av missbruksklienter på gruppnivå. Den första rapporten gjordes på uppdrag av Missbruksutredningen (S 2008:04) och utgår från en forskningsdatabas med 14000 missbruksklienter som intervjuats fram till oktober 2008. Den andra rapporten gjordes på uppdrag av Malmö stad och beskriver missbruksklienter i Malmö jämfört med övriga utifrån samma databas. Avsikten med den rapport som skapas i Net-Analys är att på basis av aktuella data ta fram en analys av hur intervjuerna inom en viss enhet ser ut jämfört med alla andra ASI-intervjuer som också finns i ASI-Netanalys. Uppgifterna i den rapport som skapas i ASI-Netanalys bygger på en kvalitetsgranskad kopia av de ASI-intervjuer som användare av matat in i ASI-net. Det innebär att inmatade intervjuer som inte uppfyller kvalitetskraven inte finns med i den databas, ASI-Netanalys, som används för att göra de aktuella analyserna. Av olika skäl begränsas analyserna till att omfatta endast version 2006 av ASI-intervjun (v5) och användarna kan själva välja vilken tidsperiod som skall gälla. Tanken är att den nya databasen skall uppdateras så gott som dagligen för att användarna skall kunna följa utvecklingen av sina egna data. Det står varje användare fritt att redigera och modifiera den text som genereras av applikationen inför en slutgiltig lokal rapport.skillnader som finns på ett säkrare sätt. Det står varje användare fritt att redigera och modifiera den text som genereras av applikationen inför en slutgiltig lokal rapport.

Bengt-Åke Armelius
barm44(a)gmail.co

 

 


ASI Moviestill

Bengt-Åke Armelius om Net-Analys
(Bengt-Åke Armelius berättar om bakgrund och syfte med Net-Analys)

Om Malmörapporten
(Bengt-Åke Armelius berättar om Malmörapporten och hur en rapport genererad av Net-Analys kan se ut)

ASI Formulär
Vad säger ASI om missbrukare i Malmö (PDF)

Referensmaterial för bättre användning av ASI-intervjun. Slutrapport (Socialstyrelsens hemsida)

Missbruket, Kunskapen, Vården - Missbruksutredningens forskningsbilaga (PDF)

Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution - en analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008
Bengt-Åke och Kerstin Armelius (PDF)

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor – resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor
Kerstin och Bengt-Åke Armelius (PDF)

En verksamhetsrapport på några minuter - exempel på en rapport skapad i Net-Analys
Kerstin och Bengt-Åke Armelius (PDF)